V ODBORE RÁDIOLÓGIA

KOMPLEXNÁ
ZDRAVOTNÁ
STAROSTLIVOSŤ

Slide background

UZNÁVANÍ ŠPIČKOVÍ
ODBORNÍCI

VYSPELÉ
TECHNOLÓGIE

MAGNETICKEJ REZONANCIE NA SLOVENSKU

9 MODERNÝCH
CENTIER

MAGNETICKEJ REZONANCIE

MAGNETICKEJ REZONANCIE NA SLOVENSKU

KVALITNÁ
RÁDIODIAGNOSTIKA

PET/CT, CT, SONOGRAFIA,
RÖNTGEN

Pro Diagnostic Group, a.s.

Spoločnosť Pro Diagnostic Group bola založená v roku 2011 a v súčasnosti je vedúcim poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, v oblasti rádiológie a nukleárnej medicíny na Slovensku, v neštátnych zdravotníckych zariadeniach. Prevádzkuje diagnostické centrá s modalitami ako sú: Magnetická rezonancia, CT, USG či PET/CT. Svoje vedúce postavenie dosiahla lokalizáciou stredísk v najlepších slovenských nemocniciach a zamestnávaním popredných rádiológov, špecialistov na jednotlivé modality.

Zdravotnícke strediská patriace pod spoločnosť Pro Diagnostic Group, a.s. sú vybavené najmodernejšími zobrazovacími technológiami, a aj vďaka skúsenému zdravotníckemu personálu sa im darí implementovať do praxe najmodernejšie diagnostické metódy. V súčasnosti prevádzkuje 12 diagnostických centier rozmiestnených po celom Slovensku.

Dôležitou víziou spoločnosti je neustále stabilizovať svoju pozíciu vo vzťahu k pacientom, lekárom a poisťovniam. Chce byť kontinuálne sa učiacou spoločnosťou, otvorenou novým metódam, poznatkom a myšlienkam.

ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI

MAGNETICKÁ REZONANCIA
9 MR pracovísk


NUKLEÁRNA MEDICÍNA
PET/CT
(Pozitrónová emisná tomografia/Počítačová tomografia)
Dr. Magnet PET/CT


RÁDIODIAGNOSTIKA
(CT, RTG, USG – sonografia )
Pro RTG(CT, RTG, USG)
CT Prešov (CT)

MAGNETICKÁ REZONANCIA

Dr. Magnet –  Kramáre

Patrí k najmodernejším pracoviskám magnetickej rezonancie na Slovensku, bolo uvedené do prevádzky v roku 2012, v rekonštruovaných priestoroch Univerzitnej nemocnice Bratislava v nemocnici na Kramároch. Pracovisko je vybavené najmodernejším prístrojom Philips Ingenia 3.0T. Zároveň disponuje kvalitným tímom skúsených rádiológov a rádiologických technikov. Okrem štandardných MR vyšetrení sa pracovisko špecializuje na zobrazovanie plodu, neurozobrazovanie a MR vyšetrenia prostaty.

Medicína Nové Zámky

Historicky najstaršie pracovisko magnetickej rezonancie patriace do skupiny Pro Diagnostic Group, bolo uvedené do prevádzky v roku 2003 v budove Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Nových Zámkoch. Po rekonštrukcii v roku 2013 bolo pracovisko vybavené moderným diagnostickým prístrojom magnetickej rezonancie PHILIPS Ingenia 1,5T. Na pracovisku pôsobia skúsení a erudovaní rádiológovia a zdravotnícky personál.

MR Žilina

Je v prevádzke od roku 2012 a po celkovej rekonštrukcii v roku 2014 sa stalo najmodernejšou prevádzkou magnetickej rezonancie v Žilinskom kraji a zároveň jednou z najmodernejších na celom Slovensku. Vysoko erudovaný tím s dlhoročnou praxou v odbore využíva najnovšie prístrojové vybavenie SIEMENS MAGNETOM Spectra 3,0T, ktoré je garanciou využitia invenčných postupov a klinických aplikácií, s cieľom čo najpresnejšej zobrazovacej diagnostiky pre pacientov a klinických lekárov.

Pro Magnet – Prešov

Pracovisko magnetickej rezonancie začalo svoju činnosť v roku 2005 v priestoroch Fakultnej nemocnice v Prešove. Pracovisko je vybavené moderným prístrojom Philips Ingenia 3.0T. Zárukou úspešného fungovania nie sú len moderné diagnostické prístroje, ale predovšetkým skúsený kolektív lekárov – rádiológov a rádiologických technikov s dlhoročnými skúsenosťami v MR diagnostike.

Dr. Magnet – Ružinov

Od roku 2004 poskytuje zdravotnú starostlivosť pracovisko magnetickej rezonancie v priestoroch Univerzitnej nemocnice Bratislava v Nemocnici Ružinov. Pracovisko je vybavené najmodernejším MR prístrojom PHILIPS 3,0T Ingenia Omega HP. Disponuje kvalitným a erudovaným tímom skúsených lekárov-rádiológov a rádiologických technikov s dlhoročnými skúsenosťami v MR diagnostike.

MR Levice

Pracovisko MR Levice poskytuje vyšetrenia magnetickou rezonanciou od roku 2014 v priestoroch Nemocnice s poliklinikou Levice. Disponuje prístrojom Siemens MAGNETOM Sola 1,5T, ktorý umožňuje vysokú kvalitu zobrazovacej diagnostiky a komfort pre vyšetrovaného pacienta. Na pracovisku pôsobí skúsený rádiológ a zdravotnícky tím.

MR Poprad

Od roku 2006 je spustené aj MR pracovisko v Poprade umiestnené v areáli Nemocnice Poprad. Pracovisko je vybavené najmodernejším prístrojom PHILIPS 3,0T Ingenia Omega HP. Kvalitu vyšetrenia zaručujú skúsení rádiológovia a rádiologickí technici.

Pro Magnet – Košice

Uvedením pracoviska do prevádzky v roku 2012, spoločnosť posilnila svoju pozíciu na východnom Slovensku. Pracovisko disponuje najmodernejším prístrojom Philips Ingenia 3.0T. Diagnostické centrum sa nachádza v budove Východoslovenského onkologického ústavu v Košiciach.

Dr. Magnet – Ružinovská poliklinika

Novootvoreným MR pracoviskom spoločnosti je Dr. Magnet – Ružinovská poliklinika, ktoré bolo uvedené do prevádzky vo februári 2020.  Pracovisko situované v Ružinovskej poliklinike, a.s. je tretím MR pracoviskom spoločnosti v Bratislave. Disponuje najmodernejším prístrojom PHILIPS 1,5T Ingenia Omega HP, ktorého technológia umožňuje vysokú kvalitu obrazu a zobrazovacej diagnostiky.

Všetky pracoviská magnetickej rezonancie majú uzatvorené zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so všetkými zdravotnými poisťovňami v SR.

Jednotlivé prevádzky magnetických rezonancií sú navzájom prepojené a používajú systém PACS a Telerádiologické centrum T3C,
čo umožňuje on-line posielanie snímok a konzultačnú činnosť pri hodnotení sporných nálezov viacerými odborníkmi našich pracovísk.
Naše pracoviská sú prepojené s nemocničnými informačmými systémami kľúčových nemocníc vo forme zasielania elektronických žiadaniek a nálezov medzi informačnými systémami, čo prináša výrazné zvýšenie komfortu a rýchlosti práce lekárov pri diagnostike a liečbe pacientov.

Prevádzkujeme unikátny webový portál pre online komunikáciu medzi odosielajúcimi lekármi a našimi pracoviskami magnetickej rezonancie – www.eradiologia.sk 

NUKLEÁRNA MEDICÍNA

Dr. Magnet – PET/CT centrum

PET/CT centrum je úspešným „public-private“ projektom Dr. Magnet v kooperácií so spoločnosťou BIONT. Toto diagnostické centrum je najmodernejšie zdravotnícke zariadenie v odbore nukleárnej medicíny na Slovensku. Projekt spojil silu dlhoročných skúseností špičkového personálu s najmodernejšou dostupnou technológiou PET/CT tomografu Philips, systému Gemini TF 64, čo umožnilo zvýšiť počet vyšetrovaných pacientov a výrazne skrátiť čakaciu dobu vyšetrenia. Navyše, priniesla aj výrazné zníženie dávok rádioaktívneho žiarenia, čím sa chráni pacientovo zdravie.

V roku 2014 začalo rutinné vyšetrovanie pacientov s nádormi mozgu pomocou rádiofarmaka 11C-metionín.Od novembra 2014 pracovisko používa v diagnostike ďalšie pozitrónové rádiofarmakum – 18F-Cholín, pri diagnostike recidívy karcinómu prostaty, ktoré je unikátne na celom Slovensku.

RÁDIODIAGNOSTIKA

Pro RTG

Spoločnosť Pro RTG je moderné neštátne zdravotnícke zariadenie, ktoré ponúka komplexné diagnostické služby v oblasti rádiológie: vyšetrenia CT (počítačovou tomografiou), sonografické (ultrazvukové) vyšetrenie a röntgen. Zariadenie je garanciou využitia invenčných postupov a klinických aplikácií, s cieľom čo najpresnejšej zobrazovacej diagnostiky pre pacientov a klinických lekárov.

Pracovisko využíva najnovší model prístroja počítačovej tomografie CT PHILIPS MX 16 EVO, ktorý zabezpečuje zníženú radiačnú záťaž na pacientov počas vyšetrenia. Vďaka 16-tim radom detektorov sa CT vyšetrenie výrazne urýchli.

USG vyšetrenia vykonávame na ultrazvukových prístrojoch Philips CLEAR VUE 550 a Philips CLEAR VUE 650. Tieto ultrazvukové prístroje sú vhodné pre všetky typy ultrazvukových vyšetrení a sú naviac rozšíriteľné o 3D. Sú tak vynikajúcim diagnostickým nástrojom.

Naše röntgenové zariadenie SIEMENS MULTIX Impact umožňuje všetky rutinné vyšetrenia. Prístroj poskytuje vysokú kvalitu obrazu pri najnižšej možnej röntgenovej dávke a najnižšej záťaži pre pacienta. Prístroj obsahuje aj špeciálne systémové nastavenia pre pediatrické vyšetrenia pre detských pacientov.

Prevádzka je plne digitalizovaným pracoviskom, využívajúcim systém PACS a je súčasťou Telerádiologického centra T3C.


CT Prešov

Pracovisko využíva 64 radové CT typu Siemens Somatom Sensation. Používame len originálne jódové kontrastné látky ktoré po aplikácii vysycujú jednotlivé orgány v ľudskom tele a tým umožnia lekárovi (rádiológovi) odhaliť prípadné ochorenie. Po splnení svojej funkcie sa podaná kontrastná látka vylučuje obličkami z tela von.

CT vyšetrenie perfektne zobrazuje krvácanie do mozgu, zlomeniny kostí, nádorové ochorenia hlavy, pľúc, brušnej dutiny a malej panvy a zväčšenie uzlín. Úrazové poškodenie orgánov hrudníka, brucha, ciev a mozgu.