Oznámenie o ochrane osobných údajov

Kto sme?

Pro Diagnostic Group (www.magnetickarezonancia.sk) je vedúci poskytovateľ rádiologických služieb na Slovensku, prevádzkujúci diagnostické centrá s modalitami ako sú magnetická rezonancia, CT, USG či PET/CT. V súčasnosti prevádzkuje 12 diagnostických centier rozmiestnených po celom Slovensku.

 

Osobné údaje

Osobnými údajmi sú podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov o zmene a doplnení niektorých zákonov údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

 

Prečo sú Vám tieto informácie poskytované?

Ochrana vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Transparentnosť spracovania osobných údajov dotknutých osôb je kľúčovým princípom európskeho nariadenia o všeobecných ochranných údajoch (GDPR), ktoré je priamo implementované do Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Tento zákon sa má uplatňovať od 25. mája 2018. Vaše osobné údaje sú spracovávané v súlade s ustanoveniami GDPR a Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Takéto spracovanie zahŕňa zhromažďovanie, ukladanie, používanie, zmenu .

Kto je zodpovedný za spracovanie Vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľ: Pro Diagnostic Group, a.s.

Adresa prevádzkovateľa: Malý trh 2/A, 811 08  Bratislava

Identifikačné Číslo spoločnosti: 46 112 928

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: oou (zavináč) prodiagnostic.sk

Konáme v súlade so zásadami spracúvania osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a osobné  údaje, ktoré evidujeme, sú :

 • používané v súlade so zákonom, spravodlivo a v transparentnej podobe,
 • vyzbierané len na opodstatnené účely a nesmú byť použité vo forme, ktorá nie je kompatibilná s popísanými účelmi,
 • relevantné pre účely, ktoré sme Vám popísali v oznámení a ich použitie bude limitované výhradne iba pre tieto účely,
 • presné a aktualizované,
 • držané v evidencii len po dobu, ktorá je relevantná s účelmi, s ktorými sme Vás oboznámili,
 • uchovávané v bezpečných podmienkach.

Kto je v spoločnosti Zodpovedná osoba (DPO)?

Kontaktné údaje (DPO)
POBEST, s.r.o.
Zavarská 10

Trnava 91701

Slovenská republika

jozef.kmet@pobest.sk

 

Kto je príslušným orgánom dohľadu nad ochranou osobných údajov?

Úrad pre ochranu osobných údajov
Hraničná 12

820 07 Bratislava 27

Slovenská republika

statny.dozor@pdp.gov.sk
+421 /2/ 3231 3214

Prečo musí spoločnosť zhromažďovať a uchovávať moje osobné údaje?

Ako bude spoločnosť používať osobné údaje, ktoré o mne zhromažďuje?:

 • zdravotná poisťovňa dotknutej osoby,
 • ochrana majetku prevádzkovateľa,
 • iní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti poskytujúci zdravotnú starostlivosť dotknutej osobe.

Spoločnosť bude odovzdávať vaše osobné údaje tretím stranám bez vášho predchádzajúceho súhlasu za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti. Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje dotknutej osoby nasledovným príjemcom:

 • zdravotná poisťovňa dotknutej osoby,
 • iní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti poskytujúci zdravotnú starostlivosť dotknutej osobe.

Spoločnosť spracúva osobné údaje na V zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutej osoby v súlade s registratúrnym plánom.

Aké máte práva ako dotknutá osoba?

 • Právo na prístup – máte právo požiadať o kópiu informácií, ktoré máme o vás.
 • Právo na opravu – máte právo na opravu údajov, ktoré o vás vedieme, ktoré sú nepresné alebo neúplné.
 • Právo na zabudnutie – za určitých okolností môžete požiadať o vymazanie údajov, ktoré máme o vás, z našich záznamov.
 • Právo na obmedzenie spracovania – ak sa uplatňujú určité podmienky na to, aby mali právo obmedziť spracovanie.
 • Právo na prenosnosť – máte právo mať údaje, ktoré uchovávame o vás, prevedené na inú organizáciu.
 • Právo na námietku – máte právo vzniesť námietky voči určitým typom spracovania, ako je napríklad priamy marketing.
 • Právo na námietku proti automatizovanému spracovaniu vrátane profilovania – máte tiež právo na právne účinky automatizovaného spracovania alebo profilovania.
 • Právo na súdne preskúmanie: v prípade, spoločnosť odmietne vašu žiadosť na základe práva na prístup, poskytneme vám dôvod, prečo. Máte právo sa sťažovať, ako je uvedené v doložke nižšie.

Ako si môžete svoje práva uplatniť?

Ak si chcete uplatniť svoje práva ako dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, pri návšteve konkrétneho pracoviska:

 • Dr. Magnet s.r.o.
  • Pracovisko č.1: Nemocnica Kramáre, Limbová 5, 833 05 Bratislava
  • Pracovisko č.2: Nemocnica Ružinov, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava
  • Pracovisko č.3: Ružinovská poliklinika, Ružinovská 10, 820 07 Bratislava
  • Pracovisko č.4: Biont, a.s., Karloveská 63 6, 842 29 Bratislava
 • Medicína Nové Zámky spol. s r.o.
  • Pracovisko č.1: NsP Nové Zámky, Slovenská 11, 940 34 Nové Zámky
  • Pracovisko č.2: Nemocnica Levice, Ulica SNP 19, 934 01 Levice
 • MR Poprad s.r.o.
  • Pracovisko: Banícka 803/28, 058 01 Poprad
 • MR Žilina s.r.o.
  • Pracovisko: Fakultná nemocnica, ul. V. Spanyola 43, 010 01 Žilina
 • Pro Magnet, s.r.o.
  • Pracovisko č.1: Hollého 14, 081 81 Prešov
  • Pracovisko č.2: Rastislavova 43, 041 91 Košice
 • Pro RTG, s.r.o.
  • Pracovisko:Poliklinika Mýtna 5, 811 07 Bratislava
 • CT Prešov s.r.o.
  • Pracovisko: CT Prešov, Hollého 14, 08181 Prešov

požiadajte personál na recepcii o sprístupnenie žiadosti o prístup k predmetu REC 4.2. Vyplnením a odovzdaním tejto žiadosti poverenej osobe na recepcii, Vás táto následne na základe predloženého identifikačného dokladu, oproti uvedeným údajom v žiadosti identifikuje ako dotknutú osobu. Túto žiadosť zaregistrujeme a vybavíme v zákonnej lehote.

Príslušná osoba pre ochranu osobných údajov/DPO, je tiež k dispozícii na zodpovedanie akýchkoľvek otázok, k zmieňovanému.

V prípade, že si želáte podať sťažnosť na spracovanie Vašich osobných údajov spoločnosťou (alebo tretími stranami) v súvislosti s uplatňovaním Vašich práv ako dotknutá osoba, alebo na spôsob, ako bola Vaša sťažnosť vybavená, máte právo podať sťažnosť zástupcovi prevádzkovateľa DPO, alebo priamo dozornému orgánu.